Privacy statement

KLEINBLATT WAARDEERT UW PRIVACY.

We hopen dat deze privacyverklaring u helpt te begrijpen welke informatie Kleinblatt van u kan verzamelen voor communicatie over de diensteverlening van Kleinblatt en hoe wij dergelijke informatie behandelen en gebruiken na verzameling.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Kleinblatt (www.kleinblatt.be). Het is belangrijk om te weten dat Kleinblatt niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.
Deze privacyverklaring wordt van kracht vanaf 25 mei 2018.
Wanneer belangrijke wijzigingen in dit document worden aangebracht, zullen we u nogmaals om uw toestemming vragen. Kleinblatt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en zorgt ervoor dat de door u verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Identiteit en contactgegevens

Kleinblatt, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0404.838.705 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring.

 1. Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking)

Voornamelijk houden persoonsgegevens bij met betrekken tot bestellingen dat U bij ons plaatst en dat U op regelmatige wijze opnieuw hernieuwd.
Ook willen wij graag enkele persoonsgegevens van u verzamelen zodat u eventueel geïnformeerd kan blijven over de activiteiten van Kleinblatt.
Deze persoonsgegevens zullen m.a.w. worden gebruikt voor communicatie-doeleinden.
We willen u o.a. op de hoogte houden van nieuwe acties, producten, nieuws-brieven, enz.
Wij kunnen en zullen dit echter alleen maar doen wanneer wij daarvoor uw actieve toestemming hebben verkregen. U kan apart uw toestemming geven voor verschillende communicatiekanalen (e-mail, post, sms, …) en bovendien steeds uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.
U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zullen wij vanaf de intrekking uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor communicatiedoeleinden. De intrekking van uw toestemming doet echter géén afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U kan uw toestemming m.a.w. enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden.
Wij nemen ten slotte geen automatische beslissingen (al dan niet op basis van profilering) die op enigerlei wijze op u van invloed zijn.

    3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

a) Persoonsgegevens die we van u zelf ontvangen

Concreet zijn we geïnteresseerd in de volgende persoonsgegevens die we zullen bijhouden:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoon/GSM

De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, noch een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. U bent geenszins verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

             b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen

Daarnaast kunnen we sommige persoonsgegevens verzamelen door het gebruik van cookies via onze website www.Kleinblatt.be
Sommige andere (persoonlijke) gegevens kunnen worden verzameld zonder het gebruik van cookies. Ze kunnen alleen worden gelezen en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website:

 • Uw TCP / IP-adres
 • Uw browsersysteem
 • De laatst bezochte internetpagina    c) Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

Wanneer we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we u persoonlijk informeren. Kleinblatt heeft echter niet de intentie om dit in de toekomst te doen.

 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

Partners waarmee Kleinblatt samenwerkt, kunnen kennis krijgen van uw persoonsgegevens, maar wij zorgen ervoor dat wij énkel samen-werken met partners die de waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [1] respecteren.

 1. Doorgifte aan derde landen of internationale organisatie

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zullen niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn.

 1. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde doeleinden en op voorwaarde dat u uw toestemming niet terug intrekt.

 1. Rechten

Gelet op het belang van privacy, geniet u als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoons-gegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens-overdraagbaarheid.
Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wenst te ontvangen, kan u op elk moment en zonder motivatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden (“unsubscribe”).
U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen via onze contact pagina. U kan dit ook doen door te klikken op de link ‘afmelden’ in onze commerciële e-mails.
Wanneer u van oordeel bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Meer concrete informatie over de voorwaarden voor deze rechten, vindt u op de volgende website: https://www.privacycommission.be/nl/rechten-van-de-betrokkene.

 1. Veiligheid

Kleinblatt heeft alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

 1. Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

Kleinblatt zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn. U hebt steeds het recht om uw persoonsgegevens te openen en aan te passen. We raden u aan uw contactinformatie en alle andere informatie die u hebt ingegeven accuraat, volledig en up-to-date te houden.

 1. Contactgegevens

Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, kan U met ons contact nemen via onze contact pagina. We vragen ook om u te identificeren zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Bezorgt u ons spontaan een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart? Dan kunnen we u sneller verder helpen.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze klacht per aangetekende brief richten aan het

volgende adres:
Brood- en Banketbakkerij Kleinblatt bvba
Provinciestraat 206
2018 Antwerpen

Daarnaast kan u contact opnemen met uw gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.